Bakgrunn

Bakgrunnen for opprettelsen av stiftelsen er Jens Evensens store interesse for og arbeid innen havrett og folkerett, herunder reguleringen og fordelingen av kontinentalsokkelen i Nordsjøen mellom de nordiske land, Tyskland, Nederland og Storbritannia.

Jens Evensen var en norsk politiker, diplomat og jurist. Han arbeidet som statsadvokat og advokat for regjeringsadvokaten frem til han i 1961 ble hentet inn som ekspedisjonssjef for Rettsavdelingen i Utenriksdepartementet. 
Han var fra 1974 til 1978 Norges hittil eneste havrettsminister og ble i 1985 valgt for 9 år av FNs sikkerhetsråd med 14 av totalt 15 stemmer som høyesterettsdommer ved Den Internasjonale Domstolen i Haag.

Jens Evensens nasjonale og internasjonale arbeid anses som avgjørende for de enorme statlige inntektene som følge av norsk olje- og gassvirksomhet. Dette har igjen gitt muligheter for norsk næringsliv til å spesialisere seg på høyt internasjonalt nivå innen oljevirksomhet til havs med store økonomiske ringvirkninger i det norske samfunn. 

Hans arbeid har også vært avgjørende for Norges fiskeri- og sjømatnæring. Norge har store fiskemengder, og nyter derfor godt av 200 nautiske mils økonomiske sone. 
De viktigste målene for Jens Evensens internasjonale arbeid var trålfrie soner, økonomisk sone og fordelingen av kontinentalsokkelen.

I Norge ble trålfrie soner opprettet ved lov av 17. Januar 1975, etter notevekslinger mellom Norge og Storbritannia, Frankrike, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Tyske Demokratiske Republikk, Polen og Sovjetunionen.

I Ot.Prp.nr.4 (1976-77) står det: «De trålfrie soner har virket effektivt og har svart til hensikten.»

Enda viktigere er loven om økonomiske soner av 17. Desember 1976.

Havet utgjør 71 prosent av jordens overflate. Havet rommer foruten fisk og olje, ufattelige mengder noduler som mangan, kobolt, nikkel og aluminium.

I 1970 vedtok FNs Generalforsamling om verdiene på havbunnen: «They are the Common Heritage of Mankind». Deltakere fra alle større land i verden kastet seg inn i arbeidet med å skjerme verden fra krig om havbunnsverdiene og i 1982 ble «De Forente Nasjoners havrettskonvensjon av 10. Desember 1982» vedtatt. Dette er et lovverk på 320 artikler, med siktemål å regulere all virksomhet og utnyttelse i havbunnen, populært betegnet «Havets grunnlov».

Jens Evensen deltok i lederposisjon i 16 år i arbeidet med å kartlegge, evaluere og få styring over verdiene på havets bunn.

Jens Evensens store interesse for og kunnskap innen folkerett, herunder rettighetene til kontinentalsokkelen og etableringen, fordelingen og reguleringen av økonomiske soner, samt arbeidet som dommer ved den Internasjonale Domstolen i Haag, har vært avgjørende for Norges bidrag til folkeretten.

Problemstillingene er enda mer aktuelle i dag ettersom presset på utnyttelsen av havområdene, retten til olje- og mineralutvinning og matressursene øker hver dag over hele verden, i takt med befolkningsøkningen og levekårsutviklingen.